Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada

Odluka o naknadama

Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 22.04. 2024.

Sve naknade su promjenjive, te se Uprava Štedionice ovlašćuje da donosi izmjene i dopune Liste naknada. 

Prilikom utvrđivanja iznosa ili visine naknada Štedionica se rukovodi stvarnim troškovima koji proizlaze iz pružanja određene usluge ili obavljanja određenog posla. Štedionica određivanje iznosa ili visine naknade primarno temelji na izračunu troška rada za pružanje pojedine usluge ili obavljanje određenog posla (stvarni sati rada), a zatim se trošak rada uvećava za materijalne troškove. Pod materijalnim troškovima podrazumijevaju se stvarni troškovi koje Štedionica plaća za pružanje pojedine usluge (troškovi poštarine, troškovi telefoniranja, troškovi materijala, troškovi uvođenja nove tehnologije i sl.). 

Štedionica odluku o promjeni naknada donosi na temelju povećanja ili smanjenja prethodno pobrojanih stvarnih troškova za više od 15% u odnosu na postojeće. Glavne naknade koje Štedionica naplaćuje (naknada za sklapanje Ugovora o stambenoj štednji, naknada za povećanje ugovorne svote, naknada za prijenos Ugovora o stambenoj štednji, naknada za otkaz Ugovora o stambenoj štednji, naknada za stavljanje kredita na raspolaganje, naknada za vođenje računa, naknada za provođenje naloga za prijenos sredstava stambene štednje) definirane su Općim uvjetima poslovanja Štedionice te je za stupanje njihovih izmjena na snagu potrebno ishoditi odobrenje Hrvatske narodne banke. Izmjena ostalih naknada donosi se na temelju stupanja na snagu nove Odluke o visini, načinu obračuna i naplate naknada. Sve naknade navedene su u Listi naknada Štedionice dostupnoj u poslovnicama i na internetskim stranicama Štedionice. Ukoliko dođe do promjene iznosa ili visine pojedine naknade, Štedionica će obavijest o istoj klijentima učiniti dostupnom putem poslovnica i putem internetskih stranica Štedionice.